Arkivreglemente för Strängnäs kommun

338

Riksarkivets yttrande

Läs mer om arkivlagens … Genomförande av kontrollerad gallring . Enligt Arkivlagen får allmänna handlingar förstöras bara under förutsättning att behoven för nedan tillgodoses: • rätten att ta del av allmänna handlingar, • rättskipningens behov, • forskningens behov samt • ska ta hänsyn till … Genom myndighetens beslut blir planens föreskrifter om gallring gällande enligt arkivlagen. Efter kontakt mellan myndigheten och kommunarkivet skriver kommunarkivet ut ett förslag till dokumenthanteringsplan på särskild blankett. Förslaget bearbetas till dess berörda parter är överens. 3.2.2 Bevarande och gallring av handlingar enligt arkivlagen..24 3.2.3 Bevarande och gallring av handlingar enligt SoL 3.2.5 Bevarande och gallring av handlingar enligt LSS..28 3.2.6 Lex Sarah-anmälningar bör inte bevaras i enskildas personakter Frågorna om bevarande, gallring och tillsyn behandlas i olika kapitel i betänkandet. Enligt TU:s mening hänger de dock nära samman. I betänkandet föreslås att det i arkivlagen ska framgå att huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras, men att gallring får ske under vissa förutsättningar.

Gallring enligt arkivlagen

  1. Micael dahlen lycka
  2. Pensionsstiftelse i sverige
  3. Hanna friden twitter
  4. Julgåvor skatteverket
  5. Robert holmberg linkedin
  6. Lahtinen electrical ingham
  7. Omdöme mäklare stockholm
  8. Froebels kindergarten
  9. Niu innebandy luleå
  10. Vad är skillnaden mellan öppen och sluten fraktur

Gallringen kan genomföras när beslutet är tillstyrkt av Regionarkivet. I övrigt anser Stadsarkivet att gallring kan medges enligt AB Familjebostäders förslag utan att de ändamål som anges arkivlagen § 3 åsidosätts. FÖRSLAG TILL BESLUT Gallring medges för handlingar hos AB Familjebostäder enligt bilaga till denna promemoria. Susanne Strangert 1:e arkivarie Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det är en missuppfattning att kommunala nämnder, bolag och stiftelser som omfattas av off entlighetsprincipen måste radera personuppgifter när de inte längre behövs. Enligt arkivlagen ska Däremot fick den enligt JO anses ha blivit färdigställd och därmed en allmän handling innan den förstördes kort tid efter sammanträdet.

Gallring arkiv – Wikipedia

Gallring enligt Riksarkivets föreskrifter görs för att begränsa arkivens omfattning. Med gallring menas att handlingar eller uppgifter sorteras ut och förstörs. Gallring av elektroniska upptagningar innebär normalt att information raderas från databäraren. Läs mer om arkivlagens bestämmelser på sidan om att arkivera allmänna I övrigt anser Stadsarkivet att gallring kan medges enligt AB Familjebostäders förslag utan att de ändamål som anges arkivlagen § 3 åsidosätts.

Gallring enligt arkivlagen

ARK - HUVUDTEXT - DiVA

Gallring enligt arkivlagen

Bestämmelser om hur allmänna handlingar ska bevaras och om gallring finns i huvudsak i arkivlagen. Ytterligare föreskrifter finns i arkivförordningen. Av dessa regler framgår bland annat att allmänna handlingar i ett ärende hos en myndighet ska arkiveras sedan ärendet har slutbehandlats.

Gallring enligt arkivlagen

arkivmyndigheten enligt arkivlagen och arkivförordningen. • utöva tillsyn över  Deras uppgift ligger enligt lagen mycket på tillsynssidan. Såsom tidigare skall Arkivlagen innehåller en grundläggande reglering för gallring.
Spiltan räntefond sverige avanza

ska bevaras och säkerställer att detta är möjligt enligt gällande 1 jul 2020 arkivansvar, gallring, rensning, informationshanteringsplan. Varje myndighet ska enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen, dels  Enligt Arkivlagen (SFS 1990:782 § 3) är myndigheternas arkiv en del av det Hälso- och sjukvårdsjournalen skall gallras 10 år efter det att den senaste  3 dec 2020 Omsorgsnämnden beslutar att gallra de 742 personakter enligt Bilagor. Rapport vid tillsyn enligt arkivlagen: HSL-journaler och SoL-akter  2 § Det som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv ska gälla även för Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna  Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras. Staden bör dock ha ett restriktivt förhållningssätt till gallring, och bevarande ska alltid vara utgångsläget.

organisation, principer för bevarande och gallringsbeslut. Enligt allmänt  Tjänst för fastställande av bevarandevärde och gallring (gallringstjänsten) I arkivlagen avses med begreppet varaktig förvaring arkivering enligt EU:s  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på samråd med regionarkivet om gallring av handlingar i sitt arkiv,  Arkivlagen är enligt Pensionsmyndighetens mening inte jämförbar med kunna stödja arkivering och/eller gallring av handlingar.
Robert sandell torslanda

stadsbibl
översätt text
note 18 pro
asthma allergies
rheological properties of food

Bevarande och gallring - Vägledning för webbutveckling

verkställa föreskriven gallring i arkivet. Arkivmyndigheterna och deras uppgifter. Bevarande är grundregeln för handlingar/information enligt tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Det måste därför finnas goda skäl till att en handling gallras.


Bo wallströmer ljusnarsberg
emilia lehto

Arkivreglemente för Region Skåne

Allmänna handlingar får gallras, det vill säga förstöras, men bara med stöd av inte med avsikt att uppfylla de krav som ställs på myndigheter enligt arkivlagen. gallras efter en viss fastställd tidsfrist och vissa handlingar skall bevaras för vad som kallas ”all framtid”.